Uwaga zmiana adresu Zboru
od 29 wrzenia 2018
spotykamy si przy
ul. Warszawskiej 39-41
1 pitro, lok 67
(wjazd od ul. Bniskiej)
Pozna

   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Zbawiciel Pan Jezus

 Zbawiciel Pan Jezus

Jezus, któ o nim nie sysza... Dla wielu jest tylko wybitn postaci historyczn. Dla innych treci niektórych religijnych praktyk, jednak bez realnego wpywu na ich ycie. Ale przecie On zmartwychwsta i yje. Kim On jest dla Ciebie? Czy znasz Go osobicie? Czy dowiadczasz codziennie Jego mocy? Czy wiesz, co mówi o Nim Sowo Boe?

Oto niektóre fragmenty z Nowego Testamentu, które szczególnie dotykaj naszych serc:

Ewangelia Jana 14,6
Ja jestem droga, prawda i ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ewangelia Jana 6,37
Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzuc precz.

Ewangelia Jana 1,12
Tym za, którzy Go przyjli da prawo sta si dziemi Boymi, tym, którzy wierz w imi Jego.

Ewangelia Jana 10,11
Ja jestem Dobry Pasterz. Dobry Pasterz ycie swoje kadzie za owce.

List do Hebrajczyków 7,25
Dlatego te moe zbawi na zawsze tych, którzy przez Niego przystpuj do Boga, bo yje zawsze, aby si wstawia za nimi.

Ewangelia Jana 14,9
Kto mnie widzia, widzia Ojca.

Ewangelia Jana 14,23
Jeli kto mnie miuje, sowa mojego przestrzega bdzie i Ojciec mój umiuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

1 List Jana 5,12.13
Kto ma Syna, ma ywot, kto nie ma Syna, nie ma ywota. To napisaem wam, którzy wierzycie w imi Syna Boego, abycie wiedzieli, e macie ywot wieczny.

Objawienie Jana 1,18
Byem umary, lecz oto yj na wieki wieków i mam klucze mierci i pieka.

1 List do Koryntian 1,18 3
Albowiem mowa o krzyu jest gupstwem dla tych, którzy gin, natomiast dla nas, którzy dostpujemy zbawienia, jest moc Bo.

Dzieje Apostolskie 4:12
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibymy by zbawieni.

Objawienie Jana 5,12
Godzien jest ten Baranek zabity wzi moc, i bogactwo, i mdro, i si, i cze, i chwa, i bogosawiestwo.


Zgodnie ze wiadectwem tych sów wierzymy, e:

- mier Pana Jezusa Chrystusa zapewnia nam pojednanie z Bogiem
- zmartwychwstanie Chrystusa jest rkojmi naszego zmartwychwstania
- Pan Jezus Chrystus yje, a Jego moc przemienia nasze ycie
- tylko w Nim mona odnale Boga, bo wanie w Nim w peni objawi si Bóg

Tylko w Nim moesz rozpocz nowe, zwyciskie ycie, stajc si umiowanym dzieckiem Boga, oczyszczonym z wszelkich grzechów.

 Zbawiciel Pan Jezus
                               

Chrzecijaska spoeczno - ul. Kracowa 63a, Pozna - Strona uywa plików Cookies