Uwaga zmiana adresu Zboru
od 29 wrzenia 2018
spotykamy si przy
ul. Warszawskiej 39-41
1 pitro, lok 67
(wjazd od ul. Bniskiej)
Pozna

   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Wrby - ostrzeenie

 Wrby - ostrzeenie

„Nie znajdzie si poród ciebie nikt, kto by ... uprawia wróby, gusa, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawia zaklcia, pyta duchów i widma, zwraca si do umarych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana kady, kto to czyni. (...) Dochowasz penej wiernoci Panu, Bogu swemu. Te narody ... suchay wróbitów i wywoujcych umarych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka sporód braci twoich, podobnego do mnie. Jego bdziesz sucha. „

(5 ksiga Mojeszowa (Powtórzonego Prawa)18, 10-15, Biblia Tysiclecia)

Ten zakaz liczy sobie ponad 3500 lat i jest czci Pisma witego. Ludzie wierzcy uwaaj, e s to sowa Boga. Nawet jeeli Ty w to nie wierzysz, przyznaj, e ksiga, która przetrwaa 3,5 tysica lat musi zawiera ponadczasow mdro.

Dlaczego mamy zakaz uprawiania wrób, guse, czarów, zakl, pytania duchów i widm oraz nawizywania kontaktów z umarymi?

Poniewa powysze rzeczy s bardzo niebezpieczne. Pismo wite wyjania, e czynic je wchodzimy w kontakt z demonami, zymi duchami, które s bardzo grone.

To samo Sowo Boe wyjania take, e oprócz Boga i innych niematerialnych dobrych istot zwanych anioami, istnieje przeciwnik Boga, szatan oraz ze duchy, zwane demonami.

Demony s zymi, potnymi i niematerialnymi bytami, które istniej od bardzo dawna. S tak zepsute, e sprawia im przyjemno zadawanie cierpie ludziom, doprowadzanie ich do rozpaczy, ruiny i mierci.

Za powyszymi „tajemnymi” praktykami kryj si demony, które d do nawizania kontaktu z czowiekiem a ostatecznie do przejcia kontroli nad jego wol i yciem.
 

Wróenie nie polega tym, e medium przewiduje i przepowiada przyszo. Jest rzecz o wiele bardziej przeraajc. Wróka lub wróbita, bdc pod wpywem zych duchów, mówi o tym, co demony planuj i zamierzaj zrobi osobie (lub jej bliskim), która przysza po przepowiednie. A poniewa s silne i potne, zwykle im si to udaje, co utwierdza klientów wróki w bdnym przekonaniu.

Aby udowodni swoje nadnaturalne zdolnoci, medium moe opowiedzie o wydarzeniach z przeszoci, znanych tylko osobie, która przysza po wrób. To nie jest prawd.


Demony jak wspomniano powyej to prastare istoty. Wedug Pisma witego demony zostay stworzone zanim na ziemi pojawili si ludzie. Na pocztku byy dobre, potem opowiedziay si po stronie za. Fakt, e istniej od tak dawna oraz to, e s niematerialne sprawia, e maj one dostp do wiedzy o najróniejszych wydarzeniach z ycia ludzi przez wszystkie wieki.

Jeeli chodzisz do wróki lub wróbity – przesta i dla swojego bezpieczestwa postanów, e nigdy ju tego nie zrobisz.
By moe jest w to zaangaowany kto z twoich krewnych, bliskich, znajomych, ssiadów czy wspópracowników, moe kto z twoich kolegów lub koleanek? Ostrze ich o grocym im niebezpieczestwie., daj im t ulotk. Poniewa Bóg traktuje chodzenie do wróki jako grzech, przepro Go za to z caego serca i pro o wybaczenie.

Zacytowany powyej fragment Starego Testamentu koczy si sowami: „Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka sporód braci twoich, podobnego do mnie. Jego bdziesz sucha.”

Jeeli chcesz wiedzie, co czeka Ci w przyszoci, fragment ten informuje, e Bóg da Ci proroka, którego masz sucha.

Kim jest ten prorok?
Nowy Testament zawiera odpowied na to pytanie w poniszym fragmencie:

„Pokutujcie wic i nawrócie si, aby grzechy wasze zostay zgadzone ... aby te posa wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa. ... Powiedzia przecie Mojesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, sporód braci waszych. Suchajcie Go we wszystkim, co wam powie. „

(Dzieje Apostolskie, 3,19-22, Biblia Tysiclecia)
 

To Jezusa mamy sucha, u Niego szuka wskazówek jakie decyzje yciowe podejmowa. Jego sowa znajduj si w Nowym Testamencie. Zachcamy Ci do jego czytania. Jeeli go nie posiadasz, a chciaby mie, przyjd lub napisz do nas, damy Ci Nowy Testament w prezencie.

Jezus tak bardzo Ci kocha, e odda za Ciebie swoje ycie na krzyu. Nie ma wic rzeczy, której by dla Ciebie nie zrobi. Jeeli poprosisz Go o pomoc w yciu, o to by zatroszczy si o Twoje sprawy, o to aby Ci pomaga, na pewno to zrobi.

 
Gdyby chcia(a) dowiedzie si wicej o Bogu, Jezusie, o swojej przyszoci i o tym jak y, zapraszamy aby odwiedzi nasz chrzecijask spoeczno. Spotykamy si w soboty o godzinie 17 na ul. Kracowej 63A w Poznaniu.

Niech Bóg Ci bogosawi.

 


‹‹ powrt
                               

Chrzecijaska spoeczno - ul. Kracowa 63a, Pozna - Strona uywa plików Cookies