WIĘCEJ >>


Adres:

Poznań, ul. Bnińska - budynek Stacji Kontroli Pojazdów,
WEJŚCIE 7, piętro I, lokal 11

(wjazd z ul. Warszawskiej)

 

ZOBACZ MAPĘ I ZDJĘCIE >>

   więcej>>

 


Błogosław,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

W co wierzymy

 trójca, unitaryzm, nie wierzymy w trójce

Nasz zbór nie posiada credo, które zobowiązywałoby jego członków do wyznawania określonych poglądów i wyłączałoby tych, którzy go nie uznają. Jednakże, jak każda społeczność, posiadamy wierzenia wspólne dla większości nas. Są nimi:

1. Podstawą wiary jest Pismo Święte (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu - tzw. kanon protestancki), które jest jedynym źródłem objawienia Prawdy. (2Tym. 3:15-17)

2. Jest jeden Bóg JHWH – Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest On Bogiem osobowym, Stworzycielem świata duchowego i materialnego, doskonałym i wiecznym, bez początku i końca. Nie podzielamy poglądu o Trójjedynym Bogu. (5Mojż. 6:4; Jan 17:1-3; 1Kor. 8:6; Ps. 90:1,2).

3. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan - jest Jednorodzonym Synem Ojca. Jego źródłem istnienia jest Ojciec; został przez Niego zrodzony i jako Syn jest Mu poddany. Za Jego pośrednictwem został stworzony świat. Dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy, wyzwoliwszy nas od przekleństwa i mocy grzechu. Po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Ojca i dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jest obrazem Boga niewidzialnego, ustanowionym przez Boga Panem i Chrystusem. Wywyższony przez Ojca jest odbiorcą naszej czci, uwielbienia i modlitw. (Jana 1:14; 3:16; 6:57; 14:28; 1Kor. 11:3; 15:28; Hebr. 1:1-4; Jan 1:3; Fil. 2:5-11; Mat. 28:18; Dz.Ap. 2:36; 7:59,60; Obj. 5:13,14)

4. Duch Święty jest usposobieniem, wpływem, mocą Boga oraz Chrystusa. Jest udzielany świętym w celu służenia Kościołowi (dary Ducha) oraz upodabnianiu się wierzących do Chrystusa (owoce Ducha). (Łuk. 24:49; Dz.Ap. 1:4,5; 1Kor. 2:11-16; Izaj. 11:2; 1Kor. 11:27-31; Rzym. 12:3-8; Ef. 4:8-13; Rzym. 8:29; 2Kor. 2:17,18; Gal. 5:22-25)

5. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia z łaski Bożej, za darmo. Dzieje się to jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, po uznaniu przed Bogiem swego grzesznego stanu i szczerym odwróceniu się od swoich grzechów. (Rzym. 5:1; Ef. 2:8,9; Marka 1:15; Jana 8:34)

6. Chrzest, przez  całkowite zanurzenie w wodzie, jest wyrazem świadomej decyzji wierzącej osoby o wyrzeczeniu się grzesznego życia, oddaniu siebie w ręce Boga i naśladowaniu Jezusa Chrystusa. (Dz.Ap. 8:26-40; Rzym. 6:3,4)

7. Każdy wierzący, który oddał swoje życie Bogu i poddał Jemu swoją wolę, otrzymuje Ducha Świętego, który uzdalnia go do prowadzenie nowego, świętego życia. (Rzym. 8:10-17; 2Tym. 1:7; Tyt. 3:5)

8. Wierzymy, że nagrodą dla wierzących jest wieczne życie, a ostateczną karą dla ludzi niezbawionych jest unicestwienie opisywane w Piśmie Świętym jako druga śmierć, jezioro ognia i siarki, Gehenna  (tłumaczona jako piekło). Nie wierzymy w wieczne męki ludzi niezbawionych. (Rzym 6:23; 1Mojż. 3:19; 1Kor. 3:17)

9. Wierzymy, że Bóg zaplanował czas „odnowienia wszechrzeczy”, który utożsamiamy z opisanym w Biblii Tysiącletnim Królestwem Chrystusa. W tym czasie da On możliwość pojednania się z Nim,  przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tym wszystkim, którzy w swym życiu nie mieli takich możliwości lub nie mieli świadomości Boga i Jego wymagań. Będzie to jednocześnie czas odpłaty za wszystkie świadome grzechy, które ludzie popełnili. (Dz.Ap. 3:21; Mat 19:28; Jana 5:28,29; Izaj. 2:2-4; 11:1-11; 65:17-25)

10.
Naszymi braćmi w Chrystusie są wszyscy, którzy żałują za swoje grzechy, przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, wierzą w Jego dzieło odkupienia oraz wydają owoce godne swojego nawrócenia. Jesteśmy świadomi tego, że póki jesteśmy w ciele będą występować między nami różnice w poglądach i interpretacji Biblii. Dążymy do tego, by być jak najbliżej Prawdy - jest ona dla nas ważna i nie lekceważymy jej. Mamy jednak świadomość, że Boże dzieci posiadają ją w różnym stopniu, dlatego wiara w trójjedyność Boga lub wieczne męki ludzi niezbawionych, nie stanowi dla nas kryterium braterstwa. (Mat. 16:15-18; Marka 9:38-40; Rzym. 14:1-6)

 W co wierzymy
                               

Chrześcijańska społeczność Poznań - Strona używa plików Cookies