Uwaga zmiana adresu Zboru
od 29 wrzenia 2018
spotykamy si przy
ul. Warszawskiej 39-41
1 pitro, lok 67
(wjazd od ul. Bniskiej)
Pozna

   wicej>>

 


Bogosaw,  duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! Psalm 102:2

Czytelnia

 Czytelnia - artykuy chrzecijaskie, traktaty
Co Jezus pisa na piasku? - Z cyklu przemylenia zborownikw

Zacznijmy od analizy zdarzenia, którego tre zapisano na kartach Ewangelii Jana.

Jana 8:1  "Jezus natomiast uda si na Gór Oliwn,  2  ale o brzasku zjawi si znów w wityni. Cay lud schodzi si do Niego, a On usiadszy naucza ich. 3  Wówczas uczeni w Pimie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobiet któr pochwycono na cudzoóstwie, a postawiwszy j porodku, powiedzieli do Niego: 4  Nauczycielu, t kobiet dopiero pochwycono na cudzoóstwie. 5  W Prawie Mojesz nakaza nam takie kamienowa. A Ty co mówisz? 6  Mówili to wystawiajc Go na prób, aby mieli o co Go oskary. Lecz Jezus nachyliwszy si pisa palcem po ziemi. 7  A kiedy w dalszym cigu Go pytali, podniós si i rzek do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni kamie. 8  I powtórnie nachyliwszy si pisa na ziemi. 9  Kiedy to usyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczli odchodzi, poczynajc od starszych, a do ostatnich. Pozosta tylko Jezus i kobieta, stojca na rodku. 10  Wówczas Jezus podniósszy si rzek do niej: Kobieto, gdzie oni s? Nikt ci nie potpi? 11  A ona odrzeka: Nikt, Panie! Rzek do niej Jezus: I Ja ciebie nie potpiam. - Id, a od tej chwili ju nie grzesz"

czytaj wicej
Eliasz i Elizeusz - Z cyklu przemylenia zborownikw

Piszc ten artyku chciabym podzieli si z wami czstk swoich przemyle, które mam nadziej, uchylaj rbka tajemnicy poniej opisanych zdarze. Bdzie to naprawd „rbek tajemnicy”, ale moe zachci on was do dalszych rozmyla nad tymi zagadnieniami i jeszcze bardziej pomoe wam rozmiowa si w Sowie Boym.
Rozwaania nad tematem zawartym w tytule, rozpocznijmy od postawienia sobie kilku pyta o pewne do tajemnicze sprawy, zapisane na kartach Ewangelii. Pierwsz z nich jest dziwne zdarzenie na Jeziorze Galilejskim....

czytaj wicej
Po ktrej stronie staniesz? - Realno Boga
 Po ktrej stronie staniesz? - Realno Boga

Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiego zmarego Jezusa, o którym Pawe twierdzi, e yje.” Dzieje Apostolskie 25:19

Po której stronie sporu staniesz? Aposto Pawe twierdzi, e Jezus yje – jego przeciwnicy, e nie.
A Ty jak uwaasz?

Pocztkowo jeszcze nienawrócony aposto w. Pawe nie akceptowa Jezusa w swoim wyznaniu wiary. Przeladowa Jego wyznawców. Kiedy si nawróci przyj Jezusa do swojego serca, potem do teologii. Tak jest równie z nami - najpierw przyjmujemy Jezusa sercem potem umysem.

czytaj wicej
Wrby - ostrzeenie
 Wrby - ostrzeenie

„Nie znajdzie si poród ciebie nikt, kto by ... uprawia wróby, gusa, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawia zaklcia, pyta duchów i widma, zwraca si do umarych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana kady, kto to czyni. (...) Dochowasz penej wiernoci Panu, Bogu swemu. Te narody ... suchay wróbitów i wywoujcych umarych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka sporód braci twoich, podobnego do mnie. Jego bdziesz sucha".

(5 ksiga Mojeszowa (Powtórzonego Prawa)18, 10-15, Biblia Tysiclecia)


Ten zakaz liczy sobie ponad 3500 lat i jest czci Pisma witego. Ludzie wierzcy uwaaj, e s to sowa Boga. Nawet jeeli Ty w to nie wierzysz, przyznaj, e ksiga, która przetrwaa 3,5 tysica lat musi zawiera ponadczasow mdro.

czytaj wicej
Sposb liczenia daty Pamitki Wieczerzy Paskiej

Wychodzc naprzeciw yczeniom wielu osób przygotowalimy krótkie opracowanie na temat sposobu obliczania daty pamitki.

Link do opracowania »

Obecnie spotka si mona z wieloma sposobami wyznaczania tej daty, panuje w tej kwestii do due zamieszanie, które odwraca uwag wierzcego od prawdziwej istoty pamitki mierci naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, a nawet powoduje napicia i podziay midzy ludem Paskim.
I chocia aposto Piotr apelowa o gotowo do uzasadnienia tego w co i dlaczego wierzymy, to aposto Pawe zaleca, abymy w pokorze uwaali jedni drugich za wyszych od siebie, ostrzegajc równoczenie, e wiedza nadyma a mio buduje.

Nauczanie 14 rozdziau listu do Rzymian pokazuje ,jak bracia i siostry maj siebie postrzega pomimo rónego stanowiska w witowaniu dni.
Poza tym zdajemy sobie spraw z wasnej niedoskonaoci, zatem nie traktujemy tego stanowiska dogmatycznie, ale chcemy si rozwija w wietle postpujcego objawienia, dokadajc ze swej strony wszelkich stara, aby czci Boga w duchu i prawdzie.

czytaj wicej
   Wywietlono 1 do 5 (z 5 artykuw) Stron:  1 
 Czytelnia
                               

Chrzecijaska spoeczno - ul. Kracowa 63a, Pozna - Strona uywa plików Cookies